คลังความรู้ KM ปีงบประมาณ 2560

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
01. CoP KM 25608/1/2019UnknownDownload
02. Flow Chart แสดงขั้นตอนของการจัดทำ KM ในโรงพยาบาลชลประทาน 25608/1/201990.87 KBDownload
03. เกณฑ์ KPI บังคับส่วนกลางโรงพยาบาลชลประทาน : การจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2560 25608/1/201958.23 KBDownload
04. FM-PLA-001-01 แบบฟอร์มโครงการใช้งบประมาณ 25608/1/201951.13 KBDownload
05. FM-PLA-002-01 แบบฟอร์มโครงการไม่ใช้งบประมาณ 25608/1/201934.39 KBDownload
06. ลงทะเบียนเรื่องการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560 25608/1/2019UnknownDownload
07. ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560 25608/1/2019UnknownDownload
08. คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (KM) 25608/1/2019858.16 KBDownload
09. แบบฟอร์มรายชื่อสมาชิกการจัดการความรู้ 25608/1/201914.06 KBDownload
10. แบบฟอร์มการนำ KM ไปใช้ประโยชน์ 25608/1/201912.45 KBDownload
11. ตัวอย่างรายการหลักฐานในโปรแกรม KM 25608/1/2019UnknownDownload
12. คลังความรู้ KM ปีงบประมาณ 2560 25608/1/2019UnknownDownload