บทความคลังความรู้

การสื่อสาร 2P Safety Goals ใน ศปช.

การสื่อสาร 2P Safety Goals ใน ศปช.

Author: pawinee/Thursday, October 3, 2019/Categories: การบริหารความเสี่ยง

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เล็งเห็นความสําคัญเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยที่ต้องครอบคลุมท้ัง ผู้ป่วยและบุคลากรด้วยเช่นกัน จึงนําแนวคิดด้านความปลอดภัยตาม 2P Safety Goals: SIMPLE มาดําเนินการใน ศปช และ ประกาศเป็นจุดเน้นในปี 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และทีม CoP RM ดําเนินการสื่อสาร และวางระบบงาน

ที่ผ่านมา ศปช ยังขาดข้อมูลความปลอดภัยด้านบุคลากรตาม SIMPLE ที่กําหนดใหม่ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่บุคลากรยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ อีกท้ัง SIMPLE มีการปรับปรุง ท้ัง Patient and Personnel Safety ทีมจึงได้ประชุมปรึกษาหาแนวทางใน การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรใน ศปช ให้มีความเข้าใจในเรื่อง 2P Safety Goals เพื่อสามารถดักจับปัญหา และ ประยุกต์แนวทางการจัดการได้

Print

Number of views (484)/Comments (0)

Tags: 2562

Documents to download

Please login or register to post comments.