บทความคลังความรู้

9 แนวทางการเฝ้าระวังบุคลากรสัมผัสโรคติดเชื้อ / โรคติดต่อ

9 แนวทางการเฝ้าระวังบุคลากรสัมผัสโรคติดเชื้อ / โรคติดต่อ

Author: pawinee/Thursday, October 3, 2019/Categories: การป้องกันการติดเชื้อ

จากรายงานปีงบประมาณ 2560 - 2561 ในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พบว่า การเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/ สารคัดหลั่งจากการทํางานของพยาบาล ในสังกัดฝ่ายการพยาบาล (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) เกิดอุบัติการณ์ 7 ครั้ง ความชุกคิดเป็นร้อยละ 2.46 และ (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เกิดอุบัติการณ์ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.51  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มพยาบาล ดังนั้นงาน Infection Control ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลจึงกําหนดนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุฯ และจัด ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของ พยาบาลในฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

Print

Number of views (349)/Comments (0)

Tags: 2562

Documents to download

Please login or register to post comments.