บทความคลังความรู้

การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยที่สร้างแอนติบอดี (Antibody Screening Positive)

การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยที่สร้างแอนติบอดี (Antibody Screening Positive)

July 15, 2020 0 Comments
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลผู้รับบริการ VIP (นอกเวลาราชการ)

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลผู้รับบริการ VIP (นอกเวลาราชการ)

July 15, 2020 0 Comments
การให้คำปรึกษาแก่บุคลากรด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

การให้คำปรึกษาแก่บุคลากรด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

July 15, 2020 0 Comments
การส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

การส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

July 15, 2020 0 Comments
การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการการดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว

การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการการดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว

July 15, 2020 0 Comments
การพัฒนากระบวนการการหุงข้าวด้วยเครื่องนึ่งข้าวพลังงานไอน้ำ

การพัฒนากระบวนการการหุงข้าวด้วยเครื่องนึ่งข้าวพลังงานไอน้ำ

July 15, 2020 0 Comments
การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมแบบบูรณาการ

การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมแบบบูรณาการ

July 15, 2020 0 Comments
ลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ในการสำเนาบัตรประชาชนผู้รับบริการ

ลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ในการสำเนาบัตรประชาชนผู้รับบริการ

July 15, 2020 0 Comments
RSS
123456789